1 3

Almond Saffron, Thandai & Kairi Panna Small

Almond Saffron, Thandai & Kairi Panna Small

Rs750.00 INR
Rs750.00 INR
All bottles are of same size. Thandai & Almond Saffron has 220gms. Kairi Panna has 200 gms